+48 604 657 604 labi@bubblebrothers.eu

Zaobserwuj nas:

Regulamin Sklepu

 

REGULAMIN

 

Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz Przedsiębiorców (łącznie zwani: Klientami) korzystających ze Sklepu. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 • 1.Definicje
 1. Sprzedawca – Tomasz Labus, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Bubble Brothers – Tomasz Labus, ul. Romka Strzałkowskiego 10a/24, 60-855 Poznań, NIP: 9910422056, REGON: 366567683.
 2. Klient – każdy podmiot, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży z Sprzedawcą.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Sprzedawcą Umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu w Sklepie.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219, z późn. zm.).
 6. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem bubblebrothers.eu, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie internetowym, której dotyczy Umowa sprzedaży.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.; dalej również jako: Kodeks cywilny) zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w ramach działalności Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej ilości środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (dalej również jako: Umowa).
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.
 11. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający złożenie Zamówienia, oraz umożliwiający (na podstawie oświadczenia woli Klienta) utworzenie Konta w Sklepie.
 12. Konto – konto Klienta w Sklepie, element oprogramowania Sklepu (rodzaj Usługi elektronicznej), w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. Konto służy Klientowi również do edycji danych Klienta oraz do ewentualnej zmiany adresu wysyłki. Konto oznaczone jest indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Klienta, które to Klient może modyfikować w dowolnym czasie.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów.
 14. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 15. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu. Usługami elektronicznymi są: Konto oraz Formularz Zamówienia.
 16. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie.
 • 2.Postanowienia ogólne
 1. Sklep, dostępny jest pod adresem internetowym: bubblebrothers.eu, prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Zakres działalności Sprzedawcy obejmuje sprzedaż hurtową i detaliczną Towaru.
 3. Kontakt z Sprzedawcą:
 • numer telefonu: 0048 604 657 604
 • adres e-mail: shop@bubblebrothers.eu
 • adres do korespondencji tradycyjnej: Romka Strzałkowskiego 10a/24, 60-855 Poznań.
 1. Klient może porozumieć się telefonicznie z Sprzedawcą w godzinach: 9:00 do 17:00.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe, wyprodukowane przez Sprzedawcę lub na jego zlecenie.
 • 3. Wymagania techniczne
 1. Celem korzystania z Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania Zamówienia, niezbędne są:
 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 • włączona obsługa plików Cookies.
 •  
 • 4.Składanie Zamówień
 1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do Koszyka.
 2. Zamówienie następuje po wykonaniu przez Klienta dwóch kolejnych kroków:
  (1) wypełnienie Formularza Zamówienia; (2) kliknięciu na stronie internetowej Sklepu – po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „KUPUJĘ I PŁACĘ” (do tego momentu istnieje możliwość modyfikacji Zamówienia oraz wprowadzonych w Formularzu Zamówienia danych).
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni Formularz Zamówienia, podając dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail oraz dane dotyczące Umowy sprzedaży, w tym rodzaj Towaru, ilość Towaru, miejsce dostawy Towaru, sposób płatności.
 4. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy. Wyżej wymieniona Usługa elektroniczna ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • wybrać Towar, a następnie kliknąć przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” (lub równoznaczny);
 • przejść do Koszyka oraz kliknąć przycisk „PRZEJDŹ DO KASY”;
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz Zamówienia;
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”;
 • w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie.
 1. Wszystkie ceny Towarów w Sklepie są podane w PLN, EURO lub USD oraz zawierają podatki (cenna brutto).
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o których Klient jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.
 3. Sprzedawca informuje, iż Zamówienie, którego wartość jest równa lub przewyższa kwotę w wysokości 80,00 euro (słownie: osiemdziesiąt euro 00/100) lub równowartość ww. kwoty w innej walucie dostępnej w Sklepie (wg kursu średniego NBP na dzień złożenia Zamówienia), koszty dostawy ponowi Sprzedawca.
 4. Klient obowiązany jest do korzystania z Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 5. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • 5.Realizacja Zamówienia
 1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie.
 2. Poprawnie złożone Zamówienie zostanie niezwłocznie potwierdzone wiadomością e-mail na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail.
 3. Klient korzysta z następujących metod dostawy Towaru:
 • Poczta Polska lub Deutsche Post;
 • kurier (DPD, DHL, GLS, GEIS).
 1. Dostawa Towaru następuje do miejsca wskazanego przez Klienta (niezależnie od położenia geograficznego). Przy czym, Sprzedawca informuje, iż dla każdego Zamówienia zawsze wybierana jest automatycznie najtańsza możliwość (opcja) wysyłki
 2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • płatność przelewem na konto Sprzedawcy:
 • PL 29 1140 2004 0000 3502 7672 0517,
 • EURO 54 1140 2004 0000 3412 0535 9122
 • płatność kartą płatniczą;
 • płatność internetowa PayPal.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności internetowej albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Za moment dokonania płatności uznaje się moment złożenia dyspozycji zapłaty w banku (na rachunku) Klienta. Jeżeli w ww. terminie płatność nie zostanie dokonana Sprzedawca odstępuje od Umowy sprzedaży bez konieczności uprzedniego wezwania Klienta do dokonania zapłaty.
 2. Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę na adres podany w Formularzu Zamówienia w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.
 • 6.Zakładanie Konta
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Zamówienia, zaznaczając pole fakultatywne „Stworzyć konto?”, następnie należy wypełnić pole „Utwórz hasło do konta”.
 2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@bubblebrothers.eu lub też pisemnie na adres: ul. Romka Strzałkowskiego 10a/24, 60-855 Poznań.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (adres e-mail Klienta) i hasła ustanowionych w Formularzu Zamówienia.
 • 7.Reklamacja
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.). Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona na przykład:
 • pisemnie na adres Sprzedawcy, lub
 • drogą korespondencji e-mail (zob. § 2 ust. 3 Regulaminu).
 1. Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży albo oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się w ww. terminie do zgłoszenia reklamacyjnego, uważa się, że żądanie uznał za uzasadnione.
 3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Towar wadliwy na adres Sprzedawcy (ul. Romka Strzałkowskiego 10a/24, 60-855 Poznań). Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje. Powyższe stosuje się do zwrotu Towaru w razie odstąpienia od Umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.
 • 8.Odstąpienie od umowy
 1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od niej bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów odesłania Towaru, w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od ww. Umowy rozpoczyna się: (1) dla Umowy w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części; (2) dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.
 2. Do zachowania terminu oznaczonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres pocztowy Sprzedawcy bądź drogą korespondencji e-mail. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o której mowa w ust. 1.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 683, z póżn. zm.). Konsument może skorzystać z wzoru formularza, ale nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, o której mowa w ust. 1, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie oraz bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru).
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem środków do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy, o której mowa w ust. 1, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwrot Towaru nastąpi na adres: ul. Romka Strzałkowskiego 10a/24, 60-855 Poznań.
 9. W przypadku, gdy Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, także koszty zwrotu Towaru, jeżeli ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 683, z póżn. zm.).
 • 9.
  Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są tylko i wyłącznie w celu realizacji Umowy sprzedaży lub w celach marketingowych (Newsletter) oraz przechowywane są przez okres 3 lat. Dane te są potrzebne w szczególności do:
 • rejestracji;
 • złożenia Zamówienia;
 • zawarcia Umowy sprzedaży;
 • dokonania rozliczeń;
 • dostarczenia zamówionego Towaru;
 • korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia);
 • otrzymania Newletter.
 1. Sprzedawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Sprzedawcą, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego: firmy kurierskie – DPD, DHL, GLS, GEIS; Poczta Polska lub Deutsche Post; PayPal, księgowość (Monika Porada-Pawlak, Biuro Rachunkowe, ul. Rymarkiewicza 5A, 60-681 Poznań.
 2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji oraz złożenia Zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub złożenia Zamówienia bez rejestracji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji oraz złożenia Zamówienia, jego realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola na Formularzu Zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
 5. Klientowi przysługuje w szczególności:
 • prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych;
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – bez podania przyczyny (żądanie może dotyczyć wskazanego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale może też dotyczyć wszystkich celów przetwarzania);
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych – bez podania przyczyny;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie;
 • prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych;
 • prawo sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych zarówno w całości, jak i we wskazanym celu.
 1. Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych należy zgłaszać do Sprzedawcy na adres mailowy: shop@bubblebrothers.eu.
 • 10.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu:
 • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu;
 • zwrócenie się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 • uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Konsument ma również prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • 11. Postanowienia końcowe
 1. Zawartość strony internetowej Sklepu, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością Sprzedawcy. Treści te są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa oraz zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie wpływającym na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 683, z póżn. zm.).